Εκτυπώσιμη μορφή
Πληροφορική
((ΦΕΚ 993/Γ/9.10.2017))
Τηλ.: 2610997270
Γραφείο: Κτίριο Κ 35
(ΦΕΚ 557/Γ'/12-04-2019)
Τηλ.: 2610997231
Γραφείο: Κ 22 (κτήριο γραμματείας)
(ΦΕΚ 993/Γ/9.10.2017)
Τηλ.: 2610997229
Γραφείο:
(ΦΕΚ 557/Γ'/12-04-2019)
Τηλ.: 2610997228
Γραφείο: Κ21
Φιλοσοφία
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 09-03-2006)
Τηλ.: 2610-969813
Γραφείο: κτίριο Κ 22