Καθηγητές

Οντολογία - Ηθική - Φαινομενολογία
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 4-8-2016)
Τηλ.: 2610-996181
Γραφείο: κτίριο Κ 25

Αναπληρωτές Καθηγητές

Θεωρία και Ερμηνεία του Αρχαίου δράματος
(Φ.Ε.Κ. μετακίνησης: 250/3-4-2009)
Τηλ.: 2610-969906
Γραφείο: κτίριο Κ 35
Νεώτερη Φιλοσοφία
(ΦΕΚ 1293/18.12.2015 τ.Γ')
Τηλ.: 2610 997707
Γραφείο: Κτίριο Κ 25
Αναλυτική γνωσιοθεωρία, μεταφυσική και αισθητική
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 13-9-2017)
Τηλ.: 2610-969301
Γραφείο: κτίριο Κ22
Φιλοσοφία, επιστημολογία και θεωρία του δικαίου
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 09-03-2006)
Τηλ.: 2610-969812
Γραφείο: κτίριο Κ 21

Επίκουροι Καθηγητές

Πολιτική Φιλοσοφία (Νεότερη–Σύγχρονη)
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 31-8-2012)
Τηλ.: 2610-969945
Γραφείο: κτίριο Κ 35
Γερμανικός Πολιτισμός - Νεότερα και Σύγχρονα Ρεύματα της Γερμανικής Φιλοσοφίας
(ΦΕΚ Μετακίνησης 2126/12-11-2019)
Τηλ.:
Γραφείο: Κτίριο Κ22
Φιλοσοφία της κλασσικής αρχαιότητας: Μεταφυσική-Γνωσιολογία
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 29-12-2014)
Τηλ.: 2610-997644
Γραφείο: κτίριο Κ 22
Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 14/10/2020)
Τηλ.:
Γραφείο:
Φιλοσοφία του Νου
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 1-8-2012)
Τηλ.: 2610-969946
Γραφείο: κτίριο Κ 35
Ελληνική Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 1-8-2012)
Τηλ.: 2610-969389
Γραφείο: κτίριο Κ 35
Νεότερη Φιλοσοφία
(ΦΕΚ 743/7-5-2019)
Τηλ.:
Γραφείο: Κτίριο Κ21
Αριστοτέλης: Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική
(Φ.Ε.Κ. διορισμού: 04-11-2020)
Τηλ.: 2610-997623
Γραφείο: κτίριο Κ 25

Ομότιμοι Καθηγητές

Ιόλη Πατέλλη, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας
email: patellis@upatras.gr

Η Καθηγήτρια Ιόλη Πατέλλη υπήρξε η πρώτη Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας (1999-2005), το οποίο ιδρύθηκε μετά από πρότασή της προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου το 1998. Ως πρόεδρος, συνέβαλλε καθοριστικά στην συγκρότηση και ανάπτυξη του Τμήματος, καθώς ήταν υπεύθυνη για την κτηριακή υποδομή του, την οργάνωση και στελέχωση της Γραμματείας, την Τμηματική Βιβλιοθήκη, την οργάνωση των διαδικασιών ακαδημαϊκής στελέχωσής του κ.α.

Πλήρες βιογραφικό

Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

Καλέρη Αικατερίνη

Τερέζης Χρήστος