Περδικούρη Ελένη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Σπουδές
  • 1981-1986: Σπουδὲς στὴν Νομικὴ Ἀθηνῶν, Νομικὸ Τμῆμα
  • 1986: Bachelor of Arts στον χορό, Deree College of Greece
  • 1990: Πτυχίο φιλοσοφίας (Maîtrise de Philosophie), Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne
  • 1992: Μεταπτυχιακὸ δίπλωμα φιλοσοφίας (D.E.A. Philosophie), Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre
  • 1999: Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Doctorat nouveau régime), Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Βιβλίο

Plotin, Traité 12 (ΙΙ, 4), Introduction, traduction, commentaires et notes (Εἰσαγωγή-μετάφραση-σχόλιο-σημειώσεις), Les Éditions du cerf (collection «Les écrits de Plotin»), Παρίσι 2013.

Πρόσφατα ἄρθρα

2012: «Ὁ Θεὸς στον Πλωτῖνο: Νοῦς ἢ Ἕν;», εἰς Σ. Ζουμπουλάκης (ἐπ.) Ὁ Θεὸς τῆς Βίβλου καὶ ὁ Θεὸς τῶν Φιλοσόφων, (Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθήνα, 2012), 69-85, 98-100.

2014: «Enn. I 1 [53] 5,7-35 (3rd hypothesis, option A, part 3)», εἰς Plotinus Colloquium Olomouc 2014, "Reading Plotinus, Enn. I 1 [53] 1,1-7,6: Interaction between Body and Soul" (13-15 November 2014), Centre for Renaissance Texts, Palasky University Olomouc, Olomouc 2014, 50-54.

2015: Λῆμμα «Ὁ κύκλος τοῦ Πλωτίνου», Ἡ Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Πλάτωνα, Ἵδρυμα Μείζονος Ἑλληνισμοῦ.

http://n1.xtek.gr/ime/lyceum/?p=lemma&id=108&lang=1

2015: Λῆμμα «Πλωτῖνος», Ἡ Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Πλάτωνα, Ἵδρυμα Μείζονος Ἑλληνισμοῦ.

http://n1.xtek.gr/ime/lyceum/?p=lemma&id=202&lang=1.

2016: «The duality of phantasia in Plotinus: Two faculties, or two representations?», Logical Analysis and the History of Philosophy, Volume 19, «Ancient Epistemology», 2016, 212-34.

2017: «Τί εἶναι τὸ Περὶ ψυχῆς;», Φάκελος: Μεταφράζοντας Ἀριστοτέλη, Σύγχρονα Θέματα 134-135 (2016) , 35-7.

2019: «Τὸ φιλοσοφικὸ πρόγραμμα τοῦ Πλωτίνου», The Athens Review of Books (109), 11/2019, 38-41.

Μετάφραση

Μισὲλ Κρυμπελιὲ – Πιὲρ Πελλεγκρέν, Ἀριστοτέλης. Ὁ φιλόσοφος καὶ οἱ ἐπιστῆμες, Ἑστία, Ἀθήνα 2011 (453 σελ.).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ἡ ἔρευνά της εἶναι κυρίως ἑστιασμένη στὴν μεταφυσικὴ καὶ τὴν γνωσιοθεωρία τοῦ Πλωτίνου. Ἀσχολεῖται ἐπίσης μὲ ζητήματα μεταφυσικῆς,  γνωσιοθεωρίας, κοσμολογίας και ψυχολογίας στὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη.

Μαθήματα 2019-2020
  • Αριστοτέλης, Περί ψυχής, Βιβλία Β´και Γ´
  • Ελληνιστική Φιλοσοφία: Θέματα Γνωσιολογίας και Μεταφυσικής
  • Ἡ γνώση καὶ τὸ πραγματικὸ στὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη
  • Ενότητα και πολλαπλότητα στον Πλωτίνο