ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1ο ΕΤΟΣ: Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες [1]

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας

1

Γνωσιοθεωρία - μεταφυσική Ι

3

5

2

Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

3

5

3

Λογική

Εργαστήριο Λογικής

4

3

15

Υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων

4

Παιδαγωγικά Ι:

Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη

3

5

 

Σύνολο 30

1ο ΕΤΟΣ: Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                         

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας

1

Πλάτων

3

5

2

Αρχαία ελληνική ηθική και πολιτική φιλοσοφία

3

5

3

Αναλυτική φιλοσοφία Ι

3

5

4

Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

2

5

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων (Β’ εξαμήνου)

5

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

6

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

 

Σύνολο 30


2ο ΕΤΟΣ: Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας

1

Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙ (Φιλοσοφία της Γλώσσας)

3

5

2

Νεότερη ηθική φιλοσοφία

3

5

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας

 

Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων Ι: Αρχαία φιλοσοφία

3

10

 

Αρχαία φιλοσοφία Α

 

 

 

Αρχαία φιλοσοφία Β

 

 

 

Αρχαία φιλοσοφία Γ

 

 

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων

4*

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο:

3

5

 

Αρχαία ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα Ι

 

 

 

Αρχαία ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα ΙΙ

 

 

Υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων

5

Παιδαγωγικά ΙΙ: Σχολική Ψυχολογία ΙΙ

3

5

 

Σύνολο 30

2ο ΕΤΟΣ: Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας

1

Κant

3

5

2

Ερμηνευτική -Φαινομενολογία

3

5

3

Αριστοτέλης

3

5

4

Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων

Εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων

4

3

15

 

 

Σύνολο 30


3ο ΕΤΟΣ
: Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας

1*

Γνωσιοθεωρία - μεταφυσική ΙΙ

3

5

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας

2

Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων ΙΙ: Νεότερη φιλοσοφία

3

10

 

Νεότερη φιλοσοφία Α

 

 

 

Νεότερη φιλοσοφία Β

 

 

 

Νεότερη φιλοσοφία Γ

 

 

Κατ΄επιλογήν μαθήματα Φιλοσοφίας (3ου / 4ου έτους)

3

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

4

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων

5

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

 

Σύνολο 30

3ο ΕΤΟΣ: ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ                                                                                                         

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας

1

Σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία

3

5

2

Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙΙ

3

5

Κατ΄επιλογήν μαθήματα Φιλοσοφίας (3ου / 4ου έτους)

3

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

4

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

5

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων

6

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

 

Σύνολο 30


4ο ΕΤΟΣ: Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ.Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας

1

Αισθητική

3

5

Υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων

2

Αρχαία ελληνική λογοτεχνία

3

5

Κατ΄επιλογήν μαθήματα Φιλοσοφίας (3ου / 4ου έτους)

2

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

3

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

4

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

5

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων

6

Μάθημα από άλλο επιστημονικό πεδίο

3

5

 

Σύνολο 30

4ο ΕΤΟΣ: Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

Τίτλος μαθήματος

Διδ. Μονάδες

Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας

1

Φιλοσοφία 19ου – 20ου αιώνα

3

5

 Υποχρεωτικά

μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων

2

Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία 

3

5

Κατ΄επιλογήν μαθήματα Φιλοσοφίας (3ου / 4ου έτους)

3

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

4

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

5

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

5

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

6

Μάθημα Φιλοσοφίας

3

5

 

Σύνολο 30


Προαιρετικά, κατ΄ αντικατάσταση φιλοσοφικών μαθημάτων κατ΄ επιλογήν

ΣΤ΄ έως Η΄ εξάμηνο: Η διπλωματική εργασία  αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής φιλοσοφίας.

ΣΤ΄ εξάμηνο: Η πρακτική άσκηση αντικαθιστά ένα (1) μάθημα επιλογής  άλλου επιστημονικού πεδίου.

Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ε Σ  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ
για τα ακαδημαϊκα έτη 2013-2014 και 2014-2015 ισχύουν κατ΄ απόκλισιν τα εξής:

2ο ΕΤΟΣ  Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα φιλοσοφίας ή άλλων επιστημονικών πεδίων

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δ.Μ.

ECTS

4

Μάθημα φιλοσοφίας ή από άλλο επιστημονικό πεδίο:

3

5

 

Φιλοσοφικές Σχολές της αρχαιότητας

 

 

 

Επιστήμη και σοφία στον Αριστοτέλη

 

 

 

Αρχαία ελληνική γραμματεία και γλώσσα Ι

 

 

 

Αρχαία ελληνική γραμματεία και γλώσσα ΙΙ

 

 

3ο  ΕΤΟΣ  Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα φιλοσοφίας

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δ.Μ.

ECTS

1

Hegel

3

5


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΠΣ (ΠΑΛΑΙΟ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΠΣ (ΝΕΟ)

Κείμενα αρχαίας γραμματείας

Φυσική φιλοσοφία και φυσική επιστήμη στην αρχαία ελληνική σκέψη

Πλάτων: Θεωρία των ιδεών

Πλάτων

Αριστοτέλης: Γνωσιοθεωρία - μεταφυσική

Αριστοτέλης

Κείμενα νεότερης φιλοσοφίας 

Θεωρία της Δημοκρατίας

Νεότερη γνωσιοθεωρία  - μεταφυσική Ι

Γνωσιοθεωρία - μεταφυσική Ι

Νεότερη γνωσιοθεωρία  - μεταφυσική ΙΙ

Γνωσιοθεωρία - μεταφυσική ΙΙ

Κant: Γνωσιοθεωρία

Κant

Φιλοσοφία της επιστήμης

Αναλυτική φιλοσοφία Ι

Φιλοσοφία της γλώσσας

Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙ

Φιλοσοφία του 2ου αιώνα

Αναλυτική φιλοσοφία ΙΙΙ

Θέματα αναλυτικής φιλοσοφίας

Φιλοσοφία του νου

Φιλόσοφοι 19ου -20ου αιώνα Ι

Φιλοσοφία 19ου  -20ου αιώνα

Φιλόσοφοι 19ου -20ου αιώνα ΙΙ

Heidegger

Κείμενα φιλοσοφίας 29ου αιώνα

Κείμενα φιλοσοφίας 20ου αιώνα: H.G. Gadamer

Εργαστήριο πληροφορικής

Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΠΣ (ΠΑΛΑΙΟ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΠΣ (ΝΕΟ)

Αρχαία ελληνική θεματογραφία Ι

Αρχαία ελληνική γραμματεία και γλώσσα Ι

Αρχαία ελληνική θεματογραφία ΙΙ

Αρχαία ελληνική γραμματεία και γλώσσα ΙΙ

Λατινικά

Ένα από τα εξής μαθήματα:

 

Ρωμαϊκή κωμωδία: Πλαύτος

 

Οι τραγωδίες του Σενέκα

 

Από τον Κικέρωνα στον Βοήθιο

 

Λατινική θεματογραφία

Ευρωπαϊκή ιστορία (εφόσον δεν ανατεθεί σε συμβασιούχο λόγω απουσίας πιστώσεων)

Θέμτα ευρωπαϊκής ιστορίας

Ελληνική ιστορία (εφόσον δεν ανατεθεί σε συμβασιούχο λόγω απουσίας πιστώσεων)

Ένα από τα δύο μαθήματα:

 

Αρχαία ελληνική ιστορία

 

Νεοελληνική ιστορία

Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

Ένα από τα εξής μαθήματα

 

Bυζαντινή Γραμματεία

 

Εισαγωγή στη βυζαντινή Φιλολογία

 

Βυζαντινή Φιλολογία: Ο Μ. Ψελλός και η εποχή των Κομνηνών

 

Νεοελληνική Φιλολογία 1670-1830

 

Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 19Ος -20Ος αιώνας

 

Ο Σολωμός και η επτανησιακή Σχολή

 

Θέμτα συγκριτικής Φιλολογίας

 

Νεοελληνική λογοτεχνία Ι

Νεοελληνική λογοτεχνία

Ένα από τα εξής μαθήματα

 

Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 18Ος -20Ος αιώνας

 

Νεοελληνική πεζογραφία 19Ος -20Ος αιώνας

 

Παλαμάς - Σικελιανός

 

Νεοελληνική λογοτεχνία ΙI

 

Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας

 

Γαλλικός και ελληνικός υπερρεαλισμός

Γλωσσολογία

Ένα από τα εξής μαθήματα

 

Ψυχογλωσσολογία Ι

 

Γενική Γλωσσολογία Ι

 

Μεθοδολογία της γλωσσικής έρευνας

 

Ιστορική Γλωσσολογία Ι

 

Γενική Γλωσσολογία ΙΙ

 

Περιγραφική ανάλυση της νέας ελληνικής

 

Ψυχογλωσσολογία

 

Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας

[1]   Διδακτικές Μονάδες: οι μονάδες κάθε μαθήματος αναφορικά με τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.