Ο πλήρης Οδηγός Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 βρίσκεται εδώ:

Το (νέο) Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος τίθεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2013/14.  Το ΠΠΣ Φιλοσοφίας αναπτύσσεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών. Περιλαμβάνει 42 μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου, τα οποία αντιστοιχούν σε 133 διδακτικές μονάδες και σε 240 μονάδες ECTS κατανεμημένες αναλογικά στα οκτώ εξάμηνα σπουδών (30 μονάδες ECTS) ανά εξάμηνο.

Το ΠΠΣ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες μαθημάτων:

Α. Υποχρεωτικά μαθήματα φιλοσοφίας:
1. Πανεπιστημιακές παραδόσεις15
2. Επεξεργασία φιλοσοφικών θεμάτων1
3. Μαθήματα Λογικής1
Β. Υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων3
Γ. Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν μαθήματα φιλοσοφίας:
1. Εργαστήρια Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων2
2. Κατ΄επιλογήν μαθήματα φιλοσοφίας [παραδόσεις ή σεμινάρια]13
Δ. Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων6
Ε. Υποχρεωτικά πρακτικά εργαστήρια
1. Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες1
2. Εργαστήρια συναρτώμενα σε υποχρεωτικά μαθήματα φιλοσοφίας (μαθήματα Α2 και Α3)2
ΣΤ. Ειδικές κατηγορίες μαθημάτων
1. Διπλωματική εργασία
2. Φροντιστηριακά μαθήματα και ασκήσεις
3. Πρακτική άσκηση (εφόσον θεσμοθετηθεί)

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, το ΠΠΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας προβλέπει:
17 υποχρεωτικά μαθήματα πανεπιστημιακών παραδόσεων φιλοσοφίας, δύο από τα οποία συνοδεύονται από υποχρεωτικά πρακτικά εργαστήρια,
2 εργαστηριακά μαθήματα φιλοσοφίας (μαθήματα ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων)
13 κατ΄επιλογήν μαθήματα φιλοσοφίας που μπορούν να διδαχθούν είτε με μορφή πανεπιστημιακών παραδόσεων είτε με την μορφή σεμιναρίου,
3 υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων,
6 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων
και 1 υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο πληροφορικής.

Περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα διπλωματικής εργασίας που αντικαθιστά συγκεκριμένο αριθμό κατ΄ επιλογήν μαθημάτων φιλοσοφίας, τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, η οποία, όταν θεσμοθετηθεί, θα αντικαθιστά ένα κατ΄ επιλογήν μάθημα φιλοσοφίας (βλ. σχετικές ρυθμίσεις πιο κάτω) και τη δυνατότητα υποστήριξης μαθημάτων με ασκήσεις και φροντιστήρια.

Ανανέωση εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων
Ανανέωση εγγραφής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/11 (άρθ. 33): «2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη  σχολή στην  αρχή  κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία  και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν  εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από  τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική  πράξη  του κοσμήτορα». Βάσει της αρ. Φ5/18347/Β3/21.2.12 εγκυκλίου του Υπουργείου, από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η εγγραφή και δήλωση μαθημάτων αποτελούν από κοινού ενέργειες προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο Τμήμα. Κατόπιν των ανωτέρω, πιστοποιητικό φοίτησης (φοιτητικής ιδιότητας) για κάθε χρήση, χορηγείται εφόσον οι φοιτητές έχουν ανανεώσει την εγγραφή και έχουν δηλώσει τα μαθήματα του εξαμήνου, για το οποίο ζητούν το πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον ο φοιτητής δεν έχει διαγραφεί, μπορεί να χορηγείται πιστοποιητικό με τη φοιτητική του κατάσταση, στο οποίο να αναφέρεται το ιστορικό των στοιχείων της μέχρι τότε φοίτησής του.  Τέλος, επισημαίνεται ότι η ανά εξάμηνο ανανέωση ή μη εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων συνιστούν δικαίωμα και υποχρέωση αντίστοιχα του κάθε φοιτητή, ο οποίος οφείλει για το σκοπό αυτό να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματός του και δεν περιλαμβάνονται στις οριζόμενες από το νόμο διαδικασίες που διενεργούνται αυτοδίκαια.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το εαρινό εξάμηνο 2013, ειδικά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εξής οι από κατατακτήριες εξετάσεις φοιτητές/ήτριες εγγράφονται στο Β’ εξάμηνο σπουδών.

Δηλώσεις μαθημάτων

Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και ανάλογα με το έτος σπουδών και το εξάμηνο φοίτησης το οποίο διανύουν, οι φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση δήλωσης συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων φιλοσοφίας ή/και άλλων επιστημονικών πεδίων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, τα οποία επιλέγουν από ένα σύνολο ομοειδών προσφερόμενων μαθημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών. Οι δηλώσεις των μαθημάτων αυτών αφορούν στις κατηγορίες Γ1, Γ2 και Δ και γίνονται σε συγκεκριμένα έντυπα, στη γραμματεία του Τμήματος ή ηλεκτρονικά, και σε χρονική προθεσμία που ανακοινώνεται έγκαιρα.

Α. Yποχρεωτικά μαθήματα φιλοσοφίας

Α1. Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Στόχος των μαθημάτων αυτών είναι ο φοιτητής να αποκτήσει την απαραίτητη βασική στοιχείωση και βασικό προσανατολισμό στο πεδίο της φιλοσοφίας. Θεματικά τα μαθήματα αυτά έχουν ορισθεί ώστε α) να δίνουν μια επαρκή εποπτεία για τους πλέον κομβικούς σταθμούς της ιστορίας της φιλοσοφίας, β) να οδηγούν τον φοιτητή έως και τις σύγχρονες φιλοσοφικές τάσεις και γ) να τον προσανατολίζουν στους βασικότερους κλάδους της φιλοσοφίας.

Α2: Επεξεργασία φιλοσοφικών θεμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την επιστημονική προσέγγιση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση φιλοσοφικών θεματικών. Για το σκοπό αυτό, το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην συζήτηση ενός επιμέρους φιλοσοφικού ζητήματος, το οποίο μελετάται συστηματικά βάσει επιλεγμένης βιβλιογραφίας. Το μάθημα συνοδεύεται από υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο (βλ. πιο κάτω). 

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής μετά το 2011/12 επιτυχής παρακολούθηση μαθήματος Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεμάτων (μάθημα+εργαστήριο) είναι προαπαιτούμενο για  την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Α3: Μαθήματα Λογικής

Τα μαθήματα αυτά θεωρούνται μαθήματα προπαιδείας για την φιλοσοφική ανάλυση και την ορθολογική οικοδόμηση φιλοσοφικών επιχειρημάτων και της σκέψης γενικότερα. Ταυτόχρονα εισάγουν στον φιλοσοφικό κλάδο της λογικής. Το μάθημα συνοδεύεται από υποχρεωτικό πρακτικό εργαστήριο (βλ. πιο κάτω). Η βαθμολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα της λογικής προκύπτει από συμψηφισμό του βαθμού στο κυρίως μάθημα και στο εργαστήριο.

B. Yποχρεωτικά μαθήματα αλλων επιστημονικών πεδιων

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων, τα οποία προσφέρονται από το ίδιο το Τμήμα ή από άλλα Tμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα μαθήματα αυτά είναι:

  • Παιδαγωγικά Ι
  • Παιδαγωγικά ΙΙ
  • Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία

Τα μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν (βλ. πιο κάτω) προεκτείνουν το περιεχόμενο των σπουδών προς την κατεύθυνση των επιστημονικών κλάδων που συμπεριλαμβάνει το επαγγελματικό προφίλ το οποίο κατοχυρώνουν οι σπουδές φιλοσοφίας στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση. Αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ02 των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και σε μαθήματα παιδαγωγικής. Στόχος των μαθημάτων αυτών είναι η εξασφάλιση τυπικών προϋποθέσεων παιδαγωγικής κατάρτισης αφ΄ενός και αφ΄ετέρου η στοιχείωση των φοιτητών φιλοσοφίας στα περιεχόμενα και την μεθοδολογία των επιστημονικών αυτών κλάδων σε βασικό επίπεδο.

Γ. Υποχρεωτικα κατ΄ επιλογην μαθηματα φιλοσοφιας

Γ1: Εργαστήρια Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων:

Ο χαρακτήρας των μαθημάτων είναι εργαστηριακός με κύριο στόχο την μεθοδολογική κατάρτιση των φοιτητών για μια αυτοδύναμη, επιστημονικά δόκιμη προσέγγιση πρωτογενών φιλοσοφικών κειμένων και την εξάσκησή τους στις απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν πρακτικές και δεξιότητες:

  1. οι φοιτητές ασκούνται πρακτικά, βάσει επιλεγμένων κειμένων, στην ανάλυση του φιλοσοφικού λόγου, στον προσδιορισμό του περιεχομένου των φιλοσοφικών εννοιών του κειμένου, στην δυνατότητα διάκρισης, ανασυγκρότησης και αποτίμησης της εξηγητικής δύναμης των επιχειρημάτων του και στην κατανόηση των φιλοσοφικών θέσεων που διατυπώνονται σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό εμπεδώνουν πρακτικά την σημασία κρίσιμων για μια δόκιμη φιλοσοφική ερμηνεία παραγόντων όπως είναι η ενδοκειμενική και διακειμενική συνοχή, η ιστορικότητα των κειμένων και των θεωριών, οι θεωρητικές αναφορές και διαθεωρητικές σχέσεις κλπ.
  2. οι φοιτητές ασκούνται πρακτικά στην χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων για τους σκοπούς του μαθήματος υποστηρικτικού επιστημονικού υλικού, όπως είναι ειδικά έργα αναφοράς, φιλοσοφικά λεξικά, ιστορικά γλωσσικά λεξικά, ευρετήρια, ηλεκτρονικές πηγές, χρήση της βιβλιοθήκης καθώς και επιλεγμένη βασική βιβλιογραφία για την άντληση της απαιτούμενης πληροφορίας.
  3. Εν τέλει οι φοιτητές μαθαίνουν να εξάγουν φιλοσοφική γνώση από πρωτογενές υλικό και ασκούνται στην ανάπτυξη γραπτού επιστημονικού φιλοσοφικού λόγου.

Κανονισμός Εργαστηρίων ΑΦΚ

Στα Εργαστήρια Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων η παρακολούθηση των μαθημάτων, η κατ΄ οίκον προετοιμασία των φοιτητών και η παρουσίαση εργασιών στις συνεδριάσεις του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής/ήτρια δεν επιτρέπεται να απουσιάσει πάνω από τρείς (3) φορές από τις συνεδριάσεις του μαθήματος, σε περίπτωση περισσοτέρων των τριών απουσιών ο φοιτητής δεν μπορεί να βαθμολογηθεί στο μάθημα αυτό. Η βαθμολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με την παράδοση εργασιών εντός διδακτικής διαδικασίας και με τελική δοκιμασία δεξιοτήτων ή αποκλειστικά με την παράδοση γραπτών εργασιών.

Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα από κάθε ομάδα Εργαστηρίων Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων και έχουν δικαίωμα να επιλέξουν άλλο μάθημα της ομάδας σε περίπτωση που δεν επιτύχουν τους στόχους του μαθήματος (= δεν περάσουν το μάθημα στην κανονική και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου) κατά την επόμενη δήλωση του μαθήματος.

Γ2: Κατ’ επιλογήν μαθήματα φιλοσοφίας (παραδόσεις ή σεμινάρια) 3ου και 4ου έτους

Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές. Σκοπό έχουν να επιτρέψουν στον φοιτητή να επεκταθεί σε πεδία η/και να εμβαθύνει σε φιλοσοφικά ζητήματα σύμφωνα με τα ειδικότερα ενδιαφέροντά του. Θεματικά τα μαθήματα αυτά καλύπτουν σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της φιλοσοφίας καθώς και κεντρικά ζητήματα της συστηματικής φιλοσοφίας, που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών. Ο ώριμος φοιτητής 3ου και 4ου έτους έχει εδώ την δυνατότητα να δώσει τις δικές του εμφάσεις διαμορφώνοντας το ιδιαίτερό του επιστημονικό προφίλ. Τα κατ΄επιλογήν μαθήματα φιλοσοφίας 3ου και 4ου έτους μπορούν να προσφέρονται είτε με την μορφή πανεπιστημιακών παραδόσεων είτε με την μορφή σεμιναριακών μαθημάτων.

Συνολικά οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δεκατρία (13) μαθήματα από αυτήν την υποκατηγορία μαθημάτων.

Προαπαίτηση

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν κατ΄επιλογήν μαθήματα φιλοσοφίας 3ου και 4ου έτους μόνο εάν έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς σε πέντε (5) από τα δεκατρία (13) υποχρεωτικά φιλοσοφικά μαθήματα των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων σπουδών.

Για τους από κατατακτήριες εξετάσεις φοιτητές προαπαιτείται επιτυχία σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα φιλοσοφίας Α’ έως Δ΄ εξαμήνου για να μπορούν να δηλώσουν κατ΄επιλογήν μαθήματα φιλοσοφίας.

Κανονισμός σεμιναρίων

Τα σεμινάρια αποτελούν ειδική κατηγορία των κατ΄επιλογήν μαθημάτων φιλοσοφίας. Για την παρακολούθησή τους εγγράφονται κατ’ ανώτατο όριο δεκαπέντε (15) φοιτητές/τριες με την εξής διαδικασία: κατά την περίοδο των εξετάσεων (Σεπτεμβρίου ή Φεβρουαρίου, ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται το μάθημα), οι φοιτητές/τριες δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο σεμινάριο και γίνονται αποδεκτοί ή μη μετά από προσωπική συνέντευξη με τον διδάσκοντα (ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τη δυνατότητα χρήσης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, την επίδοση στα μαθήματα και ιδιαίτερα στα συναφή με το θέμα του σεμιναρίου ή σε προαπαιτούμενα, τα οποία ορίζει για το σεμινάριο, τη χρήση Η/Υ κ.ο.κ.). Κατά την έναρξη του εξαμήνου ο διδάσκων καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος κατάλογο με τους φοιτητές που έγιναν δεκτοί να συμμετάσχουν στο σεμινάριο.

Η επίδοση του φοιτητή στα σεμιναριακά μαθήματα αξιολογείται βάσει γραπτής εργασίας έκτασης περίπου 4.000 λέξεων, η οποία παρουσιάζεται υποχρεωτικά στο σεμινάριο και παραδίδεται σε τελική μορφή κατά την περίοδο των εξετάσεων.

Στα σεμινάρια η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική: για να παραδώσουν εργασία οι φοιτητές, δεν πρέπει να έχουν απουσιάσει από περισσότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις του μαθήματος.

Δ. Υποχρεωτικά κατ’ επιλογην μαθηματα αλλων επιστημονικών πεδιων

Πέραν των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων επιστημονικών πεδίων (βλ. πιο πάνω) οι φοιτητές/τριες οφείλουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά ακόμη έξι (6) μαθήματα άλλων επιστημονικών πεδίων κατ’ επιλογήν.  Κατ΄αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές μπορούν να δημιουργήσουν κατά τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους ή τον επαγγελματικό τους σχεδιασμό πεδία ισχυρότερης εστίασης και ειδίκευσης επικεντρώνοντας τις επιλογές τους σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα του κλάδου ΠΕ02 ή να συνδυάσουν τις επιλογές αυτών των αντικειμένων με τα μαθήματα φιλοσοφίας ή να πλαισιώσουν τις φιλοσοφικές τους σπουδές με συναφή πεδία και γενικά να διαμορφώσουν και να ολοκληρώσουν εξατομικευμένα τις σπουδές τους. Στα μαθήματα αυτά συγκαταλέγονται ισοδύναμα και μαθήματα ξένης γλώσσας.    

Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν από έναν κατάλογο μαθημάτων, τα οποία προσφέρονται από το ίδιο το Τμήμα ή από άλλα Tμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών κατανεμημένα σε εξάμηνα σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Ε.1 Εργαστήριο πληροφορικής για τις ανθρωπιστικες επιστημες

Το εργαστήριο πληροφορικής σκοπό έχει να εξασκήσει τους φοιτητές στην χρήση νέων τεχνολογιών ως πρακτικών απαραίτητων εργαλείων για τις σπουδές αλλά και την επιστήμη τους. Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με εργαλεία που χρησιμοποιούνται (α) για την έρευνα στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών και (β) για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της. Σε σχέση με το (α) οι φοιτητές/τριες θα ασκηθούν στη χρήση μηχανών αναζήτησης και διαχείρισης βιβλιογραφίας, στην αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων φιλοσοφικών κειμένων,  στην εύρεση και αξιολόγηση διαδικτυακών πηγών. Σε σχέση με το (β) οι φοιτητές/τριες θα ασκηθούν στη χρήση κειμενογράφου, προετοιμασία παρουσιάσεων με διαφάνειες, στην κατασκευή εννοιακών χαρτών, και άλλα εργαλεία παρουσίασης. 

Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και αντιστοιχεί σε διδακτικές μονάδες για την απόκτηση του πτυχίου. Για το μάθημα αυτό δεν προβλέπονται επαναληπτικές εξετάσεις.

Ε.2 Εργαστήρια συναρτώμενα με υποχρεωτικά μαθήματα φιλοσοφίας

Τα εργαστήρια που συνοδεύουν υποχρεωτικά μαθήματα φιλοσοφίας ανήκουν στην κατηγορία  των υποχρεωτικών πρακτικών εργαστηρίων του προγράμματος σπουδών και είναι τα εργαστήρια «Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεμάτων» και «Λογικής». Είναι μαθήματα πρακτικής εμπέδωσης γνώσεων και διδασκαλίας δεξιοτήτων που εξαρτώνται θεματικά από το ομώνυμο μάθημα και αποτελούν ενιαία διδακτική ενότητα με αυτό. Υπεύθυνος της ενιαίας διδακτικής ενότητας (του «μαθήματος») είναι ο διδάσκων του υποχρεωτικού μαθήματος, ο οποίος καθορίζει σε συνεργασία με τον διδάσκοντα του εργαστηρίου την θεματική και το περιεχόμενο του εργαστηρίου.

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική, δηλαδή δεν επιτρέπεται η απουσία σε περισσότερα από τρία (3) μαθήματα του εργαστηρίου και δεν βαθμολογούνται φοιτητές που υπερβαίνουν τον αριθμό των τριών απουσιών. Για τα εργαστηριακά μαθήματα δεν προβλέπονται επαναληπτικές εξετάσεις.

Η επίδοση των φοιτητών στα συναρτώμενα εργαστήρια συνυπολογίζεται μαζί με την επίδοση τους στο κυρίως μάθημα για τον τελικό βαθμό του μαθήματος, σε ποσοστό που καθορίζεται για το κάθε εργαστήριο ξεχωριστά. Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου αξιολογεί με δική του ευθύνη τις επιδόσεις των φοιτητών και παραδίδει την αξιολόγησή του σε υπογεγραμμένο πίνακα στον υπεύθυνο του ενιαίου μαθήματος. Ο υπεύθυνος του μαθήματος εκδίδει και υπογράφει το τελικό βαθμολόγιο, επισυνάπτοντας απαραιτήτως τους υπογεγραμμένους πίνακες των επί μέρους βαθμολογήσεων στην εξέταση του μαθήματος και στο εργαστήριο. Ο βαθμός του εργαστηρίου σε περίπτωση επιτυχίας ισχύει και για την επόμενη εξεταστική. Εντούτοις, αποτυχία στο μάθημα (βαθμός κάτω του 5) σε όλες τις εξεταστικές περιόδους της ακαδημαϊκής χρονιάς που δηλώνεται, συνεπάγεται επανάληψη και του εργαστηρίου.    

Εργαστήριο Λογικής

Το εργαστήριο Λογικής κατ’ αντιστοιχίαν προς την ύλη του μαθήματος προσφέρει την πρακτική εξάσκηση και εμπέδωση των εννοιών του μαθήματος μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, λύσεων προβλημάτων και συχνών δοκιμασιών, στις οποίες υποχρεωτικά συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές ανά ομάδες.

Εργαστήριο Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεμάτων

Στόχος του εργαστηρίου είναι αφ΄ ενός η πρακτική εξάσκηση του φοιτητή σε μικρές ομάδες στην μελέτη, κατανόηση και γραπτή παρουσίαση επιστημονικής φιλοσοφικής βιβλιογραφίας, συναφούς με την θεματική του κυρίως μαθήματος, με την καθοδήγηση και την υποστήριξη υπεύθυνου για το εργαστήριο ειδικού διδακτικού προσωπικού.  Επί πλέον ο φοιτητής διδάσκεται και εξασκείται σε επιστημονικές τεχνικές (π.χ. βιβλιογραφική έρευνα) καθώς και στις μορφολογικές προδιαγραφές της συγγραφής επιστημονικής εργασίας.

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής μετά το 2011/12 επιτυχής παρακολούθηση του συνολικού μαθήματος Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεμάτων  είναι προαπαιτούμενο για  την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

ΣΤ. Ειδικές κατηγορίες μαθημάτων

Στ.1 Διπλωματική Εργασία

Επόπτης διπλωματικής εργασίας (ΔΕ): η ΔΕ εποπτεύεται από ένα διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ή Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό). Εφόσον το θέμα της εργασίας είναι διεπιστημονικό, επιτρέπεται να οριστεί και δεύτερος επόπτης (εκτός Τμήματος αλλά εντός του Παν/μίου Πατρών). Οι διδάσκοντες μπορούν να αναλαμβάνουν ανά ακαδημαϊκό έτος την παρακολούθηση έως πέντε (5) ΔΕ.

Προϋποθέσεις ανάθεσης ΔΕ: Η ανάληψη της εποπτείας μιας ΔΕ εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντος. Ελάχιστοι όροι, ωστόσο, για την εκπόνηση μιας ΔΕ είναι οι εξής: χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, χρήση Η/Υ κλπ.


Προαπαιτήσεις

Για τους φοιτητές έτους εισαγωγής πριν από το 2011/12:

Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του φροντιστηρίου εκπόνησης επιστημονικής εργασίας. Το φροντιστήριο αυτό αντιστοιχείται για τους φοιτητές αυτής της κατηγορίας με το εργαστήριο επεξεργασίας φιλοσοφικών θεμάτων, για την επιτυχή παρακολούθηση του οποίου λαμβάνουν σχετική βεβαίωση.

Για όλους τους φοιτητές με έτος εισαγωγής μετά το 2011/12:

Επιτυχής εξέταση στο μάθημα «Επεξεργασία φιλοσοφικών θεμάτων» βάσει στοιχείων της καρτέλας του φοιτητή.

Χρόνος δήλωσης ΔΕ: Η ΔΕ ανατίθεται το νωρίτερο στο ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών με σχετική αίτηση που κατατίθεται από τον φοιτητή στην γραμματεία υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή και η διάρκεια προετοιμασίας της είναι κατ΄ ελάχιστον έξι μήνες, δηλαδή δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται προς κρίση σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών από τη στιγμή της κατάθεσης της σχετικής αίτησης στην Γραμματεία.
Οι φοιτητές καλούνται να εκφράζουν την πρόθεσή τους για εκπόνηση ΔΕ κατά το ΣΤ΄ εξάμηνο, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο για την ολοκλήρωσή της. Αφού έχουν τη σύμφωνη γνώμη ενός διδάσκοντα, οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία σχετική αίτηση.

Εξέταση ΔΕ: Η ΔΕ εξετάζεται από τον επόπτη και έναν επιπλέον διδάσκοντα. Η εξέταση ανακοινώνεται στο Τμήμα μια εβδομάδα νωρίτερα και είναι δημόσια.

Αντιστοιχία με μαθήματα

Για όλους τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2006-07 και εξής η διπλωματική εργασία αντιστοιχείται και αντικαθιστά τρία (3) κατ΄επιλογήν μαθήματα φιλοσοφίας 3ου και 4ου έτους και ισοδυναμεί με 9 δ.μ. και 15 μονάδες ECTS.

Για τους εισαχθέντες των ακαδημαϊκών ετών 1999-2000 έως 2005-2006 η διπλωματική εργασία αντιστοιχείται και αντικαθιστά δύο (2) κατ΄επιλογήν μαθήματα φιλοσοφίας 3ου και 4ου έτους και ένα (1) επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα άλλων επιστημονικών πεδίων 3ου και 4ου έτους.

Στ.2  Φροντιστηριακά μαθήματα και Ασκησεις

Για ορισμένα μαθήματα του ΠΠΣ, ιδιαίτερα για μαθήματα του τύπου των πανεπιστημιακών παραδόσεων, μπορεί να προβλεφθούν ειδικά φροντιστηριακά μαθήματα και ασκήσεις. Τα μαθήματα αυτά σκοπό έχουν την διδακτική ενίσχυση του μαθήματος για την καλύτερη  εξασφάλιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω μιας στενότερης διδακτικής υποστήριξης  των φοιτητών σε μικρές ομάδες.  Μπορούν να διδαχθούν είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από μέλη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε από μέλη ΕΔΙΠ, είτε από μεταπτυχιακούς φοιτητές ιδιαίτερα του Β΄κύκλου σπουδών.

Στ.3  πρακτική άσκηση

Η Γ.Σ. μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου και συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη της Πρακτικής Άσκησης στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ως μάθημα επιλογής του στ’ εξαμήνου, με 5 πιστωτικές μονάδες. Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης ανήκει στα μαθήματα επιλογής, η δε συμμετοχή σε αυτό είναι προαιρετική. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησής του ο φοιτητής απαλλάσσεται από ένα φιλοσοφικό μάθημα επιλογής. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται εντός του εαρινού εξαμήνου με διάρκεια δυο μηνών, κατά τους όρους απασχόλησης των φοιτητών στους οικείους συνεργαζόμενους φορείς.

Για τον κανονισμό της πρακτικής άσκησης δείτε εδώ.

Ένταξη των εγγεγραμμένων φοιτητών στο νέο ΠΠΣ 2013-2014

Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος εντάσσονται από το ακαδημαϊκό έτος 2013/14 στο νέο ΠΠΣ. Η φοίτησή τους κατ΄αντιστοιχία έτους εισαγωγής ακολουθεί το νέο ΠΠΣ από το εξάμηνο σπουδών στο οποίο ανήκουν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013/14. Κάθε προηγούμενη πρόβλεψη κανονισμού σπουδών τροποποιείται ώστε να συμβαδίζει με το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών και οι υποχρεώσεις όλων των φοιτητών ακολουθούν τις απαιτήσεις του νέου ΠΠΣ, όπως τις όρισε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος με τις αποφάσεις που έλαβε τον Ιούνιο 2013.