Ένταξη στην κατηγορία ΠΕ02 (Φιλολόγων)

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν ενταχθεί στην κατηγορία ΠΕ02, δηλαδή στον κλάδο των Φιλολόγων και, συνεπώς, μπορούν να συμμετάσχουν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Γενικές επαγγελματικές προοπτικές

Με το Π.Δ. 55/10-2-2004 (Φ.Ε.Κ. 46/11-2-2004, τχ. Α΄, σ. 807-808), άρθρο 1 – το οποίο εκδόθηκε προς εφαρμογήν της απόφασης(/πρότασης στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.) της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 36/20-2-2002) για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος – οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας κατοχυρώνονται επαγγελματικά ως εξής:

  1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν την επιστημονική δυνατότητα ενασχόλησής τους με την καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας δια της διδασκαλίας και της έρευνας, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.
  2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν την επιστημονική δυνατότητα να απασχολούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
    1. Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ως καθηγητές για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με την επιστήμη τους και ως στελέχη αυτής.
    2. Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο τύπο), ιδρύματα με μορφωτική και πολιτισμική δράση, εκδοτικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού κ.λπ. ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. σε αντικείμενα της επιστήμης τους, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.
    3. Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως Υπηρεσίες, Νοσηλευτικά Κέντρα, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις κ.α. των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων εφαρμοσμένης ηθικής ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. (π.χ. σε σεμινάρια επιμόρφωσης για θέματα βιο-ηθικής, σε νοσοκομεία ως σύμβουλοι ηθικής και ιατρικής ηθικής ή σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι σε ζητήματα ηθικής των επιχειρήσεων κ.λπ.).