Κατάταξη Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας

ακαδ. έτους 2019-20

Ανακοινώνεται ότι στην αριθμ. 74/22.5.2019 συνεδρίαση της η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας αποφάσισε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20:

Α) Δεκτοί για κατάταξη έπειτα από γραπτές εξετάσεις θα γίνουν:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ
  • Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου Σπουδών
  • Κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων σε αυτά
  • Κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και άλλων Υπουργείων καθώς και ισοτίμων τίτλων προς αυτά

Β) Η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, των πτυχιούχων ΤΕΙ ή πτυχιούχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών και των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών όπως επακριβώς προσδιορίζονται στην παραπάνω παράγραφο θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα μαθήματα :

1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

2. Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία και

3. Λογική

Γ) Η ύλη των μαθημάτων έχει ως κάτωθι :

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ύλη:

α) Μεταφυσική, Ηθική, Αισθητική

Βιβλιογραφία:

Χρήστος Τερέζης, Στοιχεία Εισαγωγής στη φιλοσοφία

εκδ. Έννοια, Αθήνα 2018, σ σ.229-392

β) Γνωσιοθεωρία

Βιβλιογραφία:

Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

εκδ. οίκος Αντ. Σταμούλη, Αθήνα 2018,

2ο κεφάλαιο: Η φιλοσοφία ως γνωσιοθεωρία

Eνότητες: Ι, ΙΙ.1, ΙΙΙ.1, ΙΙΙ.2

σ σ 245-276, 337-358,  375- 393

γ) Ηθική

Βιβλιογραφία :

Julia Driver, Στοιχεία Ηθική Φιλοσοφία: Οι Βασικές της Αρχές,

μετ. Ι.Ν.Μαρκόπουλος

εκδ. University Studio Press, Αθήνα 2010

κεφάλαια : 3. Ο κλασικός ωφελισμός, 5. Η καντιανή ηθική, 9. Η ηθική 

θεωρία της αρετής

 

2.    ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
    Ύλη :

   Οι θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου: Thomas Hobbes & John Locke
    Βιβλιογραφία:
   α) Thomas Hobbes, Λεβιάθαν, κεφ. XIII-XV, XVII, XVIII, XXI, XXIV
   β) John Locke, Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως, κεφ. ΙΙ-ΧΙ.
   Προτεινόμενη Δευτερεύουσα Βιβλιογραφία
   α) Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Σάκκουλας,   

      Αθήνα 1996
  β) Πλάγγεσης Γιάννης, Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Machiavelli

     στον Marx, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009
   γ) Στυλιανού Άρης, Θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου, Πόλις, Αθήνα

      2006

 

3. ΛΟΓΙΚΗ
       Ύλη:

       Η έννοια του επιχειρήματος. Παραγωγικά επιχειρήματα. Η έννοια της    

       λογικής εγκυρότητας. Η έννοια της ορθότητας. Λογικές πλάνες. Λεξιλόγιο του   

       Προτασιακού Λογισμού, σύνταξη και σημασιολογία. Ταυτολογία, Αντίφαση,

       Ενδεχομενικός τύπος, Αληθοσυναρτησιακή Συνέπεια και μοντέλα. Πίνακες

       αληθείας. Πως χρησιμοποιούμε πίνακες αληθείας για να ελέγξουμε εάν ένας

       προτασιακός τύπος είναι ταυτολογία, αντίφαση ή ενδεχομενικός. Πως

       χρησιμοποιούμε πίνακες αληθείας για να ελέγξουμε εάν ένα σύνολο

       προτασιακών τύπων είναι συνεπές και για να προσδιορίσουμε τα μοντέλα του.

       Έλεγχος εγκυρότητας επιχειρημάτων στη γλώσσα του Προτασιακού Λογισμού

       με τη μέθοδο της Σχετικής Συνεπαγωγής. (Θεωρία και ασκήσεις)
       Βιβλιογραφία:
    α) Πορτίδης Δ., Ψύλλος Σ., Αναπολιτάνος Δ. (2007), Λογική: η δομή του      

        επιχειρήματος, Αθήνα, Νεφέλη (προτείνεται για την κάλυψη της ύλης που

        προαναφέρθηκε)
  
β) Restall, G. (2006), Logic (an introduction), London & N.York, Routledge

 

Δ) Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις εγγράφονται στο β’ εξάμηνο σπουδών (Α’ έτος).

 

Ε) Οι εξετάσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και υπερδιετούς κύκλου σπουδών θα γίνουν ταυτοχρόνως και με τα ίδια θέματα εξετάσεων από τους ίδιους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές και

 

ΣΤ) ορίζεται ως χρόνος των εξετάσεων σε κάθε μάθημα οι τρεις (3) ώρες.

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος

από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019.


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΩΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9.12.2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

18.00-21.00

ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.12.2019

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

18.00-21.00

 

ΛΟΓΙΚΗ                                              

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.12.2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

18.00-21.00