Οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και γενικό προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ' όλην την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών είναι συνεχής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, στην μορφή που θα ζητηθούν σύμφωνα με την προκήρυξη, από κάθε ενδιαφερόμενο είναι τα εξής:

α) Σχετική αίτηση προς την Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, στην οποίαν αναφέρονται τα από τον ν. 4485/4-8-2017, άρθρο 38, παρ. 2, απαιτούμενα στοιχεία (βλ. και παρ. 1 του άρθρου 5).

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες της ερευνητικής στόχευσης.

δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον από τις κύριες, σύγχρονες γλώσσες της επιστήμης: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Σε ειδικές περιπτώσεις σε συνάρτηση και με το θέμα της διατριβής η Συνέλευση μπορεί αιτιολογημένα να θεωρήσει την γνώση άλλης ξένης γλώσσας (π.χ. της αραβικής, της εβραϊκής κ.α.) ως επαρκή προϋπόθεση.

ε) Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι., που υποβάλλονται απ'ευθείας στο Τμήμα (ηλεκτρονικά) ή σε φάκελο σφραγισμένο από τον υπογράφοντα.

στ) Αντίγραφα έως τριών εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (κατ'επιλογήν του υποψηφίου).

ζ) Αναλόγως της προκήρυξης είναι δυνατόν με απόφαση της Συνέλευσης να ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναφέρονται ρητά στην πρόσκληση του Τμήματος.