Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων ή μη, οι οποίες δημοσιοποιούνται στον ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον οικείο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Στην προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μνημονεύονται: προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων, που θα γίνουν δεκτοί, διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, πρόσθετες υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών.

Οι προκηρύξεις/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορεί να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής - διάρθρωση διδακτορικών σπουδών

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας μπορούν να γίνουν δεκτοί για εκπόνηση ΔΔ υποψήφιοι προερχόμενοι από όλα τα επιστημονικά πεδία. Σε περίπτωση που το πτυχίο ΑΕΙ (εδαφ. α) δεν είναι στο γνωστικό αντικείμενο Φιλοσοφία ή σε συγγενικό με αυτήν γνωστικό αντικείμενο, τότε ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών του εδαφίου (β) πρέπει υποχρεωτικά να είναι στην φιλοσοφία ή σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται άμεσα στο επιστημονικό πεδίο της Φιλοσοφίας ή σε συγγενικό με την φιλοσοφία γνωστικό αντικείμενο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως π.χ. σε περίπτωση αποδεδειγμένα εξαιρετικής ποιότητας επιστημονικής δημοσίευσης), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνον εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. (δηλαδή δεν ισχύει για αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η ανωτέρω εξαίρεση από την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).

Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ' ελάχιστον. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Υποψήφιοι για διδακτορικό που προέρχονται από διεθνή αναγνωρισμένα προγράμματα (π.χ. Marie Curie) και ικανοποιούν τις γενικές προϋποθέσεις εγγραφής, εντάσσονται στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης εκτός της γενικής διαδικασίας προκήρυξης και επιλογής και σε συνδυασμό με τους ειδικούς όρους που προβλέπει το σχετικό διεθνές πρόγραμμα.

Η διάρθρωση των μαθημάτων για τον κύκλο του Δ.Δ. έχει ως εξής:

1. α) Για την λήψη διδακτορικού διπλώματος οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να τεκμηριώνουν επιτυχή εξέταση σε 7 εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα φιλοσοφίας, τα οποία επιλέγουν με δήλωση τους είτε α) από το πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφίας η/και β) από κατάλογο μαθημάτων του Τμήματος ειδικά για τον τρίτο κύκλο σπουδών η/και γ) από το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από τα μαθήματα αυτά 4 θα πρέπει να είναι σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με την περιοχή εμβάθυνσης, στην οποίαν εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

β) Η αναγνώριση ή/και η μεταφορά μεταπτυχιακών μαθημάτων σε υποψηφίους διδάκτορες που είναι (σύμφωνα με το 4.1 β) κάτοχοι ΔΜΣ είναι δυνατή. Η αναγνώριση ή/και η μεταφορά μεταπτυχιακών μαθημάτων κρίνεται από την Συνέλευση μετά από αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα.

γ) Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αναγνωρίζεται ως δύο μεταπτυχιακά μαθήματα της περιοχής, στην οποίαν ανήκει το θέμα της.

δ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες επιλέγουν μεταπτυχιακά μαθήματα με δήλωση τους προς την Γραμματεία.

ε) Ο προγραμματισμός των ειδικών μαθημάτων 3ου κύκλου σπουδών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

2. Για τους φοιτητές που επιλέγονται και εγγράφονται στον 3ο κύκλο σπουδών, αλλά α) δεν έχουν πτυχίο Φιλοσοφίας ή β) γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεσιν χωρίς Δ.Μ.Σ. είναι δυνατόν η Συνέλευση του Τμήματος να καθορίσει έως 6 προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και στα οποία οφείλουν να εξετασθούν με επιτυχία.

3. Για την ειδική περίπτωση που γίνονται δεκτοί υποψήφιοι διδάκτορες για εκπόνηση ΔΔ στην γνωστική περιοχή των κλασικών σπουδών, είναι απαραίτητο να τεκμηριώνεται επιτυχής παρακολούθηση 4 μεταπτυχιακών μαθημάτων στην επιστημονική περιοχή της γνώσης του αρχαίου κόσμου και ιδιαίτερα της αρχαίας γραμματείας, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσληψης και των ιστορικών επιδράσεων των ιδεών του, εκ των οποίων 2 στην ειδική γνωστική περιοχή του θέματος της διατριβής. Κατά τα άλλα ισχύουν και για αυτούς τους υποψηφίους διδάκτορες κατ' αναλογίαν όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν στην διάρθρωση των διδακτορικών σπουδών της παρούσης παραγράφου (παρ. 3 του άρθρου 4).

4. Οι φοιτητές του 3ου κύκλου σπουδών πρέπει να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα εντός των δύο πρώτων ακαδημαϊκών ετών των σπουδών τους.

Η γλώσσα της συγγραφής της ΔΔ είναι η ελληνική και σε ειδικές αιτιολογημένες περιπτώσεις η ΔΔ μπορεί να συγγραφεί είτε στην αγγλική είτε στη γαλλική είτε στη γερμανική γλώσσα. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι, αν ο υποψήφιος διδάκτορας είναι αλλοδαπός ή αν ζει στο εξωτερικό κ.ά.. Τέλος, στην περίπτωση που ορισθεί ως μέλος της τριμελούς επιτροπής καθηγητής πανεπιστημίου της αλλοδαπής που δεν γνωρίζει ελληνικά, θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υποψήφιος διδάκτορας συμφωνεί να συγγράψει την ΔΔ σε άλλη γλώσσα σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.