Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.

Ο κάτωθι κανονισμός διδακτορικών σπουδών ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εξής και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017:

Κανονισμός διδακτορικών σπουδών