Ο Β' κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ). Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ΔΔ είναι το ελάχιστον τρία (3) έτη. Η ΔΔ πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να περιλαμβάνει αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα και να περιέχει στοιχεία που προάγουν την επιστήμη.

Για την εγγραφή στο Β΄ κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών και την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (για τους τελευταίους είναι απαραίτητη η αναγνώριση του τίτλου αυτού από το ΔΙΚΑΤΣΑ), που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο του ΜΔΕ (φιλοσοφία) ή σε συγγενές αντικείμενο.
  2. Να γίνουν δεκτοί από κάποιο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο δεν μπορεί να ανήκει στη βαθμίδα του Λέκτορα, το οποίο δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη και την καθοδήγησή τους.
  3. Να υποβάλλουν στη ΓΣΕΣ τεκμηριωμένη έκθεση του ερευνητικού σχεδίου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν.
  4. Η ΓΣΕΣ εγκρίνει ή όχι το παραπάνω ερευνητικό σχέδιο και αποφασίζει εάν θα επιτρέψει στον εν λόγω υποψήφιο την εγγραφή του στο Β’ κύκλο σπουδών. Ορίζει τα τρία μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, ένα εκ των οποίων είναι το μέλος ΔΕΠ που αναφέρεται παραπάνω και το οποίο αναλαμβάνει την καθοδήγηση του υποψηφίου ως κατεξοχήν επιβλέπων. Σε περίπτωση υποψδηφίου, του οποίου το ΜΔΕ δεν αφορά στο γνωστικό πεδίο της φιλοσοφίας αλλά σε συγγενές αντικείμενο η Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σ.Ε. σε συνεργασία με τον επιβλέποντα, να ορίσει έως πέντε (5) μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, τα οποία υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών εκπόνησης της ΔΔ.