Για την προκήρυξη του ΠΜΣ για τη διετία 2019-2021 ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 2019-2021 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 7η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων είναι οι ακόλουθες:

 Ξένη Γλώσσα: 20 Σεπτεμβρίου 2019

 Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική: 27 Σεπτεμβρίου 2019

 Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία: 30 Σεπτεμβρίου 2019

 

Δικαιολογητικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΠΣ 2019-21

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, ΜΟΝΟ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΑ στην κάτωθι ιστοσελίδα έως 07.09.2019:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

(κατά την είσοδο διατίθεται ψηφιακό εγχειρίδιο χρήσης (manual))

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΣ 2019-21

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Φιλοσοφίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1) Αντίγραφο πτυχίου

2) Πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου

3) Απόφαση περί ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για τους τίτλους της αλλοδαπής)

4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5) Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά στις σπουδές και (εάν υπάρχει) την επιστημονική δραστηριότητα

6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν, πιστοποιούμενες είτε με ένα (1) ανάτυπο ή αντίγραφο της δημοσίευσης είτε με βεβαίωση του εκδοτικού οίκου/διευθυντή περιοδικού/επιμελητή, εάν το βιβλίο/άρθρο είναι υπό δημοσίευση)

7) Αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας (είτε στην ελληνική γλώσσα ή/και στην ξένη γλώσσα κατά περίπτωση)

8) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

9) μία (1) πρόσφατη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

Περισσότερες πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσική επάρκεια (Παράρτημα Β’», προκηρύξεων ΑΣΕΠ) υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.philosophy.upatras.gr ή παρέχονται και από την Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ: 2610 997817/2610 997801/ 2610 997819

Fax: 2610 969364

Email : philosophy@upatras.gr

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή κάτοχοι ισοτίμου πτυχίου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕ.Ι. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι μόνο εφόσον προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Εξέτασης Εισαγωγής και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων.

  • Για όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον από τις επόμενες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας δεν πρέπει να είναι κατώτερο του «πολύ καλό» Γ1/C1 όπως αυτό ορίζεται από τα κριτήρια διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση ΑΣΕΠ (βλ. Παράρτημα Β', στην προκήρυξη αρ. 1Ε/2017, ΦΕΚ, τεύχος ΑΣΕΠ, αρ. 7/15-2-2017, «Τίτλοι Γλωσσομάθειας-Τρόποι Απόδειξης»).
  • Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας στην ελληνική γλώσσα (κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας).
  • Εάν, κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται με γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη της Συνέλευσης  του Τμήματος.

Στην εξέταση ζητείται η μετάφραση ξενόγλωσσου φιλοσοφικού κειμένου με (δυνατότητα) χρήσης δίγλωσσου μη-φιλοσοφικού λεξικού. Σε περίπτωση αποτυχίας ο/η αιτών/ούσα δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται βάσει γραπτών Εξετάσεων Εισαγωγής και συνεκτίμηση λοιπών ακαδημαϊκών κριτηρίων με μοριοδότηση: α) του βαθμού των γραπτών εξετάσεων, β) του βαθμού του πτυχίου/διπλώματος και γ) εάν υπάρχουν, της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εφ’ όσον αυτή έχει βαθμό ίσο ή ανώτερο του 7,0 ή του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή των επιστημονικών δημοσιεύσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών γίνεται με ευθύνη της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται και στα δύο μαθήματα των Εξετάσεων Εισαγωγής.

 

Η διαδικασία των Εξετάσεων Εισαγωγής, τα ποσοστά μοριοδότησης ανά κριτήριο και οι ακριβείς όροι επιλογής περιγράφονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών, ΦΕΚ 2645/1-7-2019.