Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο ΠΜΣ 2015 - 2016 είναι 31.08.2015.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις του ΠΜΣ θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες:

 • Εξέταση γλωσσομάθειας: 15.9.2015
 • Εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ: Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική: 21.9.2015Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία: 23.9.2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΑΛΛΑΞΕ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΙΝΑΙ 25.9.2015 -ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Φιλοσοφίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση

β) Αντίγραφο πτυχίου

γ) Απόφαση περί ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ

δ) Πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου

ε) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

στ) Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά στις σπουδές και (εάν υπάρχει) την επιστημονική δραστηριότητα (σε ένα (1) αντίτυπο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε συνημμένο έγγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος philosophy@upatras.gr, είτε σε CD ως αρχείο Word)

ζ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν, πιστοποιούμενες είτε με ένα (1) ανάτυπο ή αντίγραφο της δημοσίευσης είτε με βεβαίωση του εκδοτικού οίκου/διευθυντή περιοδικού/επιμελητή, εάν το βιβλίο/άρθρο είναι υπό δημοσίευση)

η) Αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας (είτε στην ελληνική γλώσσα ή/και στην ξένη γλώσσα κατά περίπτωση)

θ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

ι) δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Φιλοσοφίας μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες  θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Τηλ: 2610 997155/ 2610 969300

Fax: 2610 969364

Email : philosophy@upatras.gr

Εξεταστέα ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016

Η Γ.Σ.Ε.Σ 81/6.5.2015 αποφάσισε την ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων για την επιλογή των φοιτητών του ΠΜΣ ως εξής:

1. Στο μάθημα  «Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική»

α) για την ενότητα «Αρχαία Φιλοσοφία»: τον πλατωνικό διάλογο «Φαίδων»

β) για την ενότητα «Νεώτερη Φιλοσοφία» το κείμενο: Rene Descartes, Στοχασμοίπερίτηςπρώτηςφιλοσοφίας [Meditationes de prima philosophia], στοχασμοί 1-3.

γ) για την ενότητα «Φιλοσοφία του 20ου αιώνα – Σύγχρονη Φιλοσοφία» το κείμενο: Thomas S.Kuhn, Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων [ThestructureofScientificRevolutions].

2. Στο μάθημα «Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία»

α) για την ενότητα «Αρχαία Φιλοσοφία»τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη, βιβλίο Κ και Η, ενότητες ΧΙΙ-ΧΙV, με έμφαση στην έννοια της ηδονής

β) για την ενότητα «Νεώτερη Φιλοσοφία» το κείμενο: Immanuel Kant, Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών [GrundlegungzurMetaphysikderSitten], Πρόλογος και κεφάλαια 1-2, με έμφαση στις εκδοχές της κατηγορικής προσταγής.

γ) για την ενότητα «Φιλοσοφία 20ου αιώνα – Σύγχρονη Φιλοσοφία» το κείμενο: John Rawls, Η δίκαιη κοινωνία, μτφ. Φ. Παιονίδη, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006, κεφάλαια 1-2.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής

Δεκτοί γίνονται οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι των Α.ΤΕ.Ι.

 • Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας στην ελληνική γλώσσα (κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας).
 • Για όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον από τις επόμενες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας δεν πρέπει να είναι κατώτερο του «πολύ καλό» Γ1/C1 όπως αυτό ορίζεται από τα κριτήρια διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση ΑΣΕΠ (βλ. Παράρτημα Ε', «Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόποι  Απόδειξης» των προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
 • Εάν, κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται με γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη της ΓΣΕΣ. Στην εξέταση ζητείται η μετάφραση ξενόγλωσσου φιλοσοφικού κειμένου με (δυνατότητα) χρήσης δίγλωσσου μη-φιλοσοφικού λεξικού. 
Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών και η βαθμολόγησή τους γίνεται με ευθύνη της ΓΣΕΣ με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (ο μέγιστος αριθμός μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 100):

 • Γραπτές εξετάσεις φιλοσοφίας: συγκεντρώνουν έως και 80 μ.
 • Βαθμός πτυχίου: συγκεντρώνει έως και 15 μ.
 • Διπλωματική εργασία βαθμολογημένη με βαθμό ανώτερο ή ίσο του επτά (7) ή/και Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος ή/και δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες: 5 μ.

Α.  Γραπτές Εξετάσεις

1. Οι γραπτές εξετάσεις είναι δύο (2), διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία και δεν διεξάγονται σε επάλληλες ημέρες. Τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα/αντικείμενα είναι:

(Α) Ηθική και πολιτική φιλοσοφία

(Β) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική

και επιμερίζονται έκαστο σε τρεις ενότητες: α) αρχαία φιλοσοφία, β) νεότερη φιλοσοφία και γ) φιλοσοφία του 20ου αιώνα/σύγχρονη φιλοσοφία.

2. Η ΓΣΕΣ ορίζει την ύλη των εξετάσεων: αυτή θα αντιστοιχεί για κάθε μία από τις (τρεις) ενότητες των παραπάνω (δύο) μαθημάτων/αντικειμένων σε φιλοσοφικά κείμενα, όπου πιθανόν να προσδιορίζονται επιμέρους θεματικές περιοχές.

3. Η ΓΣΕΣ ορίζει τους εισηγητές των θεμάτων και τους διορθωτές των γραπτών, καθώς και τους αναβαθμολογητές. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και οι εισηγητές θεμάτων αποτελούν την Επιτροπή Εξετάσεων Εισαγωγής, η οποία συνεδριάζει δύο ώρες πριν από κάθε εξέταση για την επιλογή των θεμάτων. Για κάθε μάθημα/αντικείμενο θα υπάρχουν τρεις εισηγητές θεμάτων (ένας ανά ενότητα), οι οποίοι πρέπει να είναι διαφορετικοί από τους διορθωτές. Ο κάθε εισηγητής προτείνει τέσσερα θέματα εξετάσεων της ειδικότητάς του, η Επιτροπή Εξετάσεων επιλέγει τα δύο και κληρώνει ένα εξ αυτών. Για κάθε αντικείμενο απαιτούνται έξι διορθωτές, δύο ανά ενότητα, καθώς και δύο αναβαθμολογητές, ένας ανά μάθημα. Στην περίπτωση που στις βαθμολογίες αυτών των δύο ανά ενότητα εξεταστών καταγραφεί διαφορά άνω των τριών (3) βαθμών της κλίμακας 0-10, τότε το γραπτό παραπέμπεται στον αναβαθμολογητή του μαθήματος.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει στα θέματα δύο (2) ιστορικών ενοτήτων από τις τρεις (3), στις οποίες επιμερίζεται κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Ο βαθμός του κάθε γραπτού προκύπτει από το άθροισμα όλων των επιμέρους βαθμολογιών. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης διπλασιάζεται ο βαθμός του αναβαθμολογητή.

Β.  Βαθμός πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου αντιστοιχεί σε 15μ., δηλαδή υπολογίζεται με συντελεστή 1,5.

Γ.  Διπλωματική εργασία ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος ή επιστημονικές εργασίες

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπονήσει διπλωματική εργασία που βαθμολογήθηκε με βαθμό ανώτερο ή ίσο του επτά (7), ή είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (εγκεκριμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ), ή έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες ερευνητικού τύπου, τότε πιστώνεται αυτομάτως με 5μ.

Δ. Υπολογισμός και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

1. Επιλέξιμοι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50 μ. εκ των οποίων τουλάχιστον 40 μ. προκύπτουν από τις γραπτές εξετάσεις φιλοσοφίας και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 8 μονάδες σε κάθε μία από τις ενότητες των εξεταζομένων μαθημάτων. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τον όρο των τουλάχιστον 8 μονάδων μπορούν υπό συγκεκριμένους όρους να θεωρηθούν επιλαχόντες.

2. Η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει τον πίνακα τελικών αποτελεσμάτων, όπου καταγράφεται η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων και η επίδοσή τους. Οι επιτυχόντες εγγράφονται με δήλωσή τους. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (βλέπε άρθρο 6 του Κανονισμού).

Υπόδειγμα υπολογισμού αποτελέσματος:

Βαθμός πτυχίου: 8,8 Χ 1,5 = 12μ.

Διπλωματική εργασία με βαθμό 7 = 5μ.

Βαθμός Α΄μαθήματος: 8+9 = 17, 7+8= 15, 17+15=32μ.

Βαθμός Β΄ μαθήματος: 4+4=8, 5+7=12, 8+12=20 μ.

Σύνολο: 69μ.

Διαδικασίες επιλογής των φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης γίνεται με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

Α.  Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων από την Γραμματεία.

 1. Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, στο άρθρο 4. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει  συνολικό πίνακα των αιτούντων καθώς και τον πίνακα των υποψηφίων που δεν πληρούν την προϋπόθεση γλωσσομάθειας και παραπέμπονται σε εξέταση γλωσσικής επάρκειας και διαβιβάζει τους πίνακες στη ΣΕ. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
 2. Η ΣΕ κατόπιν αυτού ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, καλεί στην εξέταση της ξένης γλώσσας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εξέτασης στην ξένη γλώσσα και, αφού λάβει  υπ΄ όψιν τα αποτελέσματα αυτά, συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Με απόφαση της ΓΣΕΣ η ΣΕ αναλαμβάνει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία όλων των διαδικασιών επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, στο άρθρο 5.

Β.  Εξετάσεις εισαγωγής

 1. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων φιλοσοφίας αναρτώνται στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Φιλοσοφίας εντός είκοσι ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εξεταστικής διαδικασίας. Στη συνέχεια αναρτάται ο πίνακας με τις συνολικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε ο κάθε υποψήφιος σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5. Μεταξύ των επιλέξιμων (αρθρ. 5, Δ.1) εισάγονται στο ΠΜΣ οι πρώτοι 20 κατά την σειρά των συνολικών μονάδων, που συγκεντρώνουν. Οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.
 2. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μονάδων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις.
 3. Θεωρούνται επιτυχόντες και όσοι από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν στην γραπτή εξέταση με τον τελευταίο επιτυχόντα.
 4. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι στο ΠΜΣ πτυχιούχοι υπότροφοι του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.
 5. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι στο ΠΜΣ μεταπτυχιακοί φοιτητές που ήδη είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΠΜΣ (σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) με αντικείμενο τη φιλοσοφία, εφόσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον 40 μονάδες στις γραπτές εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5. Επαφίεται στη ΓΣΕΣ τυχόν αναγνώριση μαθημάτων του ΠΜΣ στο οποίο φοιτούσαν και στα οποία είχαν εξετασθεί επιτυχώς.
 6. Η ΣΕ υποβάλλει προς την ΓΣΕΣ προς επικύρωση τον πίνακα των επιτυχόντων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των εισακτέων, και κατόπιν προτάσεως της ΣΕ, η ΓΣΕΣ διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να κάνει δεκτούς με ομόφωνη απόφασή της υποψηφίους που δεν συγκέντρωσαν τουλάχιστον 8 μονάδες σε κάθε ενότητα των δύο μαθημάτων της εξέτασης εισαγωγής, εφόσον το συνολικό άθροισμα μονάδων τους στην γραπτή εξέταση είναι πάνω από 40 μονάδες, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 20% των επιτυχόντων. Η συμπληρωματική επιλογή γίνεται αποκλειστικά κατά την σειρά βαθμολογίας στην γραπτή εξέταση. Οι επιλεγέντες εισάγονται συμπληρωματικά κατά την σειράν των συνολικων μονάδων, με τις οποίες έχουν πιστωθεί.
 7. Ο τελικός πίνακας εισαγομένων μετά την επικύρωσή του από την ΓΣΕΣ, ανακοινώνεται στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Φιλοσοφίας. Ειδοποιούνται όλοι οι εισακτέοι να εγγραφούν στο ΠΜΣ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από την ΣΕ σε συνεργασία και με τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η ΣΕ κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά. Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις λόγω μη-εγγραφής των επιτυχόντων, οι θέσεις αυτές καλύπτονται από τους επιλαχόντες, εφ΄ όσον ανήκουν στην ομάδα των επιλέξιμων βάσει αρθρ.5, Δ.1.