Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή στο ΠΜΣ 2017 - 2019 είναι 31.08.2017.

Δικαιολογητικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΠΣ 2017-19

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, ΜΟΝΟ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΑ στην κάτωθι ιστοσελίδα έως 31.8.2017:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

(κατά την είσοδο διατίθεται ψηφιακό εγχειρίδιο χρήσης (manual))

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΣ 2015-17

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Φιλοσοφίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση

β) Αντίγραφο πτυχίου

γ) Απόφαση περί ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ

δ) Πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου

ε) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

στ) Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά στις σπουδές και (εάν υπάρχει) την επιστημονική δραστηριότητα (σε ένα (1) αντίτυπο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε συνημμένο έγγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος philosophy@upatras.gr, είτε σε CD ως αρχείο Word)

ζ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν, πιστοποιούμενες είτε με ένα (1) ανάτυπο ή αντίγραφο της δημοσίευσης είτε με βεβαίωση του εκδοτικού οίκου/διευθυντή περιοδικού/επιμελητή, εάν το βιβλίο/άρθρο είναι υπό δημοσίευση)

η) Αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας (είτε στην ελληνική γλώσσα ή/και στην ξένη γλώσσα κατά περίπτωση)

θ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

ι) δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Φιλοσοφίας μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες  θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Τηλ: 2610 997155/ 2610 969300

Fax: 2610 969364

Email : philosophy@upatras.gr

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής

Δεκτοί γίνονται οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι των Α.ΤΕ.Ι.

  • Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας στην ελληνική γλώσσα (κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας).
  • Για όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον από τις επόμενες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας δεν πρέπει να είναι κατώτερο του «πολύ καλό» Γ1/C1 όπως αυτό ορίζεται από τα κριτήρια διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση ΑΣΕΠ (βλ. Παράρτημα Ε', «Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόποι  Απόδειξης» των προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
  • Εάν, κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται με γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη της ΓΣΕΣ. Στην εξέταση ζητείται η μετάφραση ξενόγλωσσου φιλοσοφικού κειμένου με (δυνατότητα) χρήσης δίγλωσσου μη-φιλοσοφικού λεξικού. 
Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών και η βαθμολόγησή τους γίνεται με ευθύνη της ΓΣΕΣ με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (ο μέγιστος αριθμός μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 100):

  • Γραπτές εξετάσεις φιλοσοφίας: συγκεντρώνουν έως και 80 μ.
  • Βαθμός πτυχίου: συγκεντρώνει έως και 15 μ.
  • Διπλωματική εργασία βαθμολογημένη με βαθμό ανώτερο ή ίσο του επτά (7) ή/και Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος ή/και δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες: 5 μ.

Α.  Γραπτές Εξετάσεις

1. Οι γραπτές εξετάσεις είναι δύο (2), διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία και δεν διεξάγονται σε επάλληλες ημέρες. Τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα/αντικείμενα είναι:

(Α) Ηθική και πολιτική φιλοσοφία

(Β) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική

και επιμερίζονται έκαστο σε τρεις ενότητες: α) αρχαία φιλοσοφία, β) νεότερη φιλοσοφία και γ) φιλοσοφία του 20ου αιώνα/σύγχρονη φιλοσοφία.

2. Η ΓΣΕΣ ορίζει την ύλη των εξετάσεων: αυτή θα αντιστοιχεί για κάθε μία από τις (τρεις) ενότητες των παραπάνω (δύο) μαθημάτων/αντικειμένων σε φιλοσοφικά κείμενα, όπου πιθανόν να προσδιορίζονται επιμέρους θεματικές περιοχές.

3. Η ΓΣΕΣ ορίζει τους εισηγητές των θεμάτων και τους διορθωτές των γραπτών, καθώς και τους αναβαθμολογητές. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και οι εισηγητές θεμάτων αποτελούν την Επιτροπή Εξετάσεων Εισαγωγής, η οποία συνεδριάζει δύο ώρες πριν από κάθε εξέταση για την επιλογή των θεμάτων. Για κάθε μάθημα/αντικείμενο θα υπάρχουν τρεις εισηγητές θεμάτων (ένας ανά ενότητα), οι οποίοι πρέπει να είναι διαφορετικοί από τους διορθωτές. Ο κάθε εισηγητής προτείνει τέσσερα θέματα εξετάσεων της ειδικότητάς του, η Επιτροπή Εξετάσεων επιλέγει τα δύο και κληρώνει ένα εξ αυτών. Για κάθε αντικείμενο απαιτούνται έξι διορθωτές, δύο ανά ενότητα, καθώς και δύο αναβαθμολογητές, ένας ανά μάθημα. Στην περίπτωση που στις βαθμολογίες αυτών των δύο ανά ενότητα εξεταστών καταγραφεί διαφορά άνω των τριών (3) βαθμών της κλίμακας 0-10, τότε το γραπτό παραπέμπεται στον αναβαθμολογητή του μαθήματος.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει στα θέματα δύο (2) ιστορικών ενοτήτων από τις τρεις (3), στις οποίες επιμερίζεται κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Ο βαθμός του κάθε γραπτού προκύπτει από το άθροισμα όλων των επιμέρους βαθμολογιών. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης διπλασιάζεται ο βαθμός του αναβαθμολογητή.

Β.  Βαθμός πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου αντιστοιχεί σε 15μ., δηλαδή υπολογίζεται με συντελεστή 1,5.

Γ.  Διπλωματική εργασία ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος ή επιστημονικές εργασίες

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπονήσει διπλωματική εργασία που βαθμολογήθηκε με βαθμό ανώτερο ή ίσο του επτά (7), ή είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (εγκεκριμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ), ή έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες ερευνητικού τύπου, τότε πιστώνεται αυτομάτως με 5μ.

Δ. Υπολογισμός και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

1. Επιλέξιμοι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50 μ. εκ των οποίων τουλάχιστον 40 μ. προκύπτουν από τις γραπτές εξετάσεις φιλοσοφίας και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 8 μονάδες σε κάθε μία από τις ενότητες των εξεταζομένων μαθημάτων. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τον όρο των τουλάχιστον 8 μονάδων μπορούν υπό συγκεκριμένους όρους να θεωρηθούν επιλαχόντες.

2. Η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει τον πίνακα τελικών αποτελεσμάτων, όπου καταγράφεται η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων και η επίδοσή τους. Οι επιτυχόντες εγγράφονται με δήλωσή τους. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (βλέπε άρθρο 6 του Κανονισμού).

Υπόδειγμα υπολογισμού αποτελέσματος:

Βαθμός πτυχίου: 8,8 Χ 1,5 = 12μ.

Διπλωματική εργασία με βαθμό 7 = 5μ.

Βαθμός Α΄μαθήματος: 8+9 = 17, 7+8= 15, 17+15=32μ.

Βαθμός Β΄ μαθήματος: 4+4=8, 5+7=12, 8+12=20 μ.

Σύνολο: 69μ.