Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Φιλοσοφίας επιμερίζεται σε δύο κύκλους σπουδών:

Α΄ Κύκλος: ΠΜΣ "Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία" (ΦΕΚ 3030/2014 τ.β΄)

Άρθρο 2: Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας στη θεωρητική και πρακτική φιλοσοφία και στην εκπαίδευση πτυχιούχων, όπως αυτή διαγράφεται στα προβλεπόμενα μαθήματα στα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει, επί πλέον δε, στην ανάπτυξη της έρευνας όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και στη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του. Το Π.M.Σ. στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Κέντρα και Ινστιτούτα της Eλλάδας, χωρών−μελών της E.E. και άλλων χωρών του εξωτερικού.

Άρθρο 3: Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μ.Δ.Ε στη «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

α. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική

β. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία

Άρθρο 4: Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. 

Β΄ Κύκλος: Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ):

Ο Β΄ κύκλος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) στη Φιλοσοφία και έχει διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ακαδημαϊκών ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση της υποψηφιότητας για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ και αφορά στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (φιλοσοφία) ή σε συγγενές αντικείμενο.

Πρόγραμμα Μαθημάτων ΜΔΕ- Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλωμάτων

Στο ΜΔΕ προσφέρονται συνολικά, και για τις δύο κατευθύνσεις, 24 μαθήματα. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τρίωρα. Σε όσα μαθήματα κρίνεται αναγκαίο από τους διδάσκοντες προβλέπεται επιπλέον δίωρη φροντιστηριακή άσκηση, η οποία εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ και αναγράφεται στο επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η συμπλήρωση 30 διδακτικών μονάδων. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν τρεις (3) διδακτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 9 διδακτικές μονάδες. Ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όταν έχουν επιτυχώς εξετασθεί σε επτά (7) μαθήματα, τέσσερα (4) κορμού και τρία (3) επιλογής και έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη διπλωματική τους εργασία (βλέπε παρακάτω, άρθρο 7).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατευθύνσεις: α) Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, β) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική.

Το πρόγραμμα μαθημάτων και η ύλη των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων

Τα μαθήματα κορμού είναι πέντε (5), κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Από αυτά επιλέγονται τα τέσσερα, τα οποία οι φοιτητές παρακολουθούν κατά το πρώτο έτος σπουδών (Α΄ και Β΄ εξάμηνο). Στο δεύτερο έτος σπουδών (Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο) οι φοιτητές παρακολουθούν τα τρία μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης που επέλεξαν. Θα προσφέρεται κάθε φορά επαρκής αριθμός μαθημάτων επιλογής του πίνακα που ακολουθεί.

Τα μαθήματα κορμού είναι τα εξής:

 1. Θέματα Φιλοσοφίας των Επιστημών

 2. Θέματα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας.

 3. Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής

 4. Θέματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας και Φιλοσοφίας του Νου

 5. Θέματα Φιλοσοφίας της Τέχνης

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης Ηθική και πολιτική φιλοσοφία είναι τα εξής:

 1. Ηθική Φιλοσοφία Ι

 2. Ηθική Φιλοσοφία ΙΙ

 3. Ηθική Φιλοσοφία ΙΙΙ

 4. Πολιτική Φιλοσοφία Ι

 5. Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ

 6. Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙΙ

 7. Σχέσεις Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας

 8. Κοινωνική Φιλοσοφία

 9. Φιλοσοφία του Δικαίου

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης Γνωσιοθεωρία και μεταφυσική είναι τα εξής:

 1. Γνωσιοθεωρία Ι

 2. Γνωσιοθεωρία ΙΙ

 3. Μεταφυσική Ι

 4. Μεταφυσική ΙΙ

 5. Ειδικά Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής Ι

 6. Ειδικά Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής ΙΙ

 7. Αισθητική

 8. Φιλοσοφία της Γλώσσας

 9. Φιλοσοφία του Νου

 10. Θέματα Φιλοσοφίας των Επιστημών