Δεύτερος κύκλος σπουδών: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας λειτουργεί Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία, το οποίο προκηρύσσεται ανά διετία. Το ΠΜΣ έχει διετή διάρκεια και απονέμει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών σε δύο κατευθύνσεις: α) Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική και β) Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία. Οι φοιτητές παρακολουθούν κατά το πρώτο έτος σπουδών ένα κοινό πρόγραμμα μαθημάτων, πριν επιλέξουν κατεύθυνση. Το δεύτερο έτος παρακολουθούν αποκλειστικά μαθήματα ειδίκευσης. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στην κατεύθυνση ειδίκευσής τους. Το πρόγραμμα προσανατολίζεται και στις δύο κατευθύνσεις προς τη σύγχρονη φιλοσοφία (αναλυτικής και ηπειρωτικής παράδοσης), τη φιλοσοφία 18ου-19ου αιώνα καθώς και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Απευθύνεται α) σε πτυχιούχους φιλοσοφίας που επιθυμούν να εμβαθύνουν ερευνητικά και να εξειδικεύσουν την φιλοσοφική τους κατάρτιση, β) σε πτυχιούχους άλλων ακαδημαϊκών κατευθύνσεων με ενδιαφέρον για θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα σχετικά προς τα επιστημονικά τους πεδία και γ) σε εκπαιδευτικούς της Μ.Ε. που επιθυμούν μια εμπεριστατωμένη επιμόρφωση στην φιλοσοφία.

Τρέχον Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (2019-21)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα EΕ 2020-21

Πρόγραμμα και Περιγραφές Μαθημάτων 2020-21

Πρόγραμμα και Περιγραφές Μαθημάτων 2019-20

Οι προϋποθέσεις απόκτησης διπλωμάτων και οι κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή στο ΠΜΣ περιφράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό:

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2019

Η δομή των μεταπτυχιακών σπουδών συνοπτικά: Προσφέρονται συνολικά, και για τις δύο κατευθύνσεις, 24 μαθήματα. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τρίωρα. Σε όσα μαθήματα κρίνεται αναγκαίο από τους διδάσκοντες προβλέπεται επιπλέον δίωρη φροντιστηριακή άσκηση, η οποία εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ και αναγράφεται στο επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση 30 διδακτικών μονάδων. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν τρεις (3) διδακτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 9 διδακτικές μονάδες. Ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όταν έχουν επιτυχώς εξετασθεί σε επτά (7) μαθήματα, τέσσερα (4) κορμού και τρία (3) επιλογής και έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη διπλωματική τους εργασία (βλέπε παρακάτω, άρθρο 7). Στο 2ο έτος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εντάσσονται σε μια από τις δύο κατευθύνσεις (Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία ή Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική) και παρακολουθούν αποκλειστικά μαθήματα ειδίκευσης.

Το  ΠΜΣ  2019-2021 διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/ΦΕΚ τ. Α 114/4.8.2017, κεφ. ΣΤ, άρθρα 30-37 και λειτουργεί βάσει της Απόφασης Συγκλήτου (Α.Σ.) του ΠΠ αρ. 822/12755/ΦΕΚ τ. Β αρ. 1609/9.5.2018 (βλ. ΦΕΚ Επανίδρυσης) και του Κανονισμού Σπουδών 2019.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-19

Το ΜΠΣ 2017-18 λειτουργεί βάσει της Υ.Α. 175429/Β7 (ΦΕΚ τ. Β αρ. 3030/10-11-2014) και του Κανονισμού Σπουδών 2015.

ΦΕΚ τ.β. 3030/2014

Κανονισμός Σπουδών 2015

ΣΕΔΕ