Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (28/7/2021, 19:00)

Προκήρυξη 2021-23       Πρόγραμμα 2021-22       Βιβλ. εισαγωγικές

Το Τμήμα Φιλοσοφίας είναι το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα αφιερωμένο εξ’ ολοκλήρου στη φιλοσοφική μελέτη και έρευνα. Προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη φιλοσοφία από το 2007. Καλύπτει με ισορροπημένο τρόπο όλους τους κλάδους, τις εποχές και τα ρεύματα της φιλοσοφίας. Διαθέτει διακεκριμένους ερευνητές στη σύγχρονη, τη νεότερη και την αρχαία φιλοσοφία που μπορούν να επιβλέψουν εργασίες σε οποιοδήποτε φιλοσοφικό αντικείμενο.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων του ακαδ. 2021-22, πρώτο από τα δύο έτη του μεταπτυχιακού, προσφέρει μια επιλογή μαθημάτων κορμού. Πρόκειται για προχωρημένες, εντατικές επισκοπήσεις κεντρικών περιοχών της φιλοσοφίας, με σημαντικό φόρτο εβδομαδιαίας εργασίας. Στα σεμινάρια προσκαλούνται ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και άλλες χώρες για να εμπλουτίσουν την παρουσίαση επιμέρους πτυχών της ύλης. Εκτός από αυτά τα σεμινάρια κορμού, οι μεταπτυχιακοί παρακολουθούν το Ερευνητικό Σεμινάριο, ένα πρόγραμμα διαλέξεων με προσκεκλημένους καθηγητές από ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σκοπός είναι να γνωρίσουν την ποικιλομορφία της φιλοσοφικής έρευνας σήμερα και τις πρακτικές που την χαρακτηρίζουν.

Στο πρόγραμμα του ακαδ. 2021-22 προσφέρονται σεμινάρια από τους Γιάννη Ζεϊμπέκη, Παύλο Κόντο, Μελίνα Μουζάλα, Ευγενία Μυλωνάκη, Κώστα Παγωνδιώτη, Γιώργο Σαγκριώτη και Στασινό Σταυριανέα. Μεταξύ των προσκεκλημένων καθηγητών είναι οι Αντώνης Καλαντζής (Παν. Ιωαννίνων), Δημήτρης Καρύδας (ΕΚΠΑ), Σταύρος Κουλουμέντας (ΑΠΘ), Γιάννης Πίσσης (Παν. Κρήτης), Elena Alymova (St. Petersburg State University), Jennifer Frey (University of South Carolina), Kim Frost (University of California), Jessica Gelber (University of Τoronto), Sean Kelsey (Notre Dame), Pablo Muchnik (Emerson College), Paul Katsafanas (Boston University), C.D.C. Reeve (Univerity of North Carolina), John Schwenkler (Florida State University), Dustin Stokes (University of Utah) και Rachael Wiseman (University of Liverpool).

Στο δεύτερο έτος του προγράμματος (2022-23) οι μεταπτυχιακοί επιλέγουν μια από τις δύο ειδικεύσεις (Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική ή Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία). Προσφέρεται μια επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων, συχνά σε συνάρτηση με τη ζήτηση από τους μεταπτυχιακούς, οι οποίοι στο δεύτερο έτος εργάζονται πάνω στις πτυχιακές τους εργασίες και παρουσιάζουν τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Εκτός από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα δίκτυα του Πανεπιστημίου Πατρών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πρόσβαση στη δανειστική Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλοσοφίας, η οποία έχει πάνω από 20.000 βιβλία φιλοσοφίας. Οι περισσότερες δραστηριότητες του μεταπτυχιακού πραγματοποιούνται στην αίθουσα σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης, δίπλα στα γραφεία των καθηγητών. Οι φοιτητές εργάζονται στο πλαίσιο μιας δυναμικής και αφοσιωμένης ακαδημαϊκής μονάδας, κοντά σε καθηγητές που παρακολουθούν στενά την εξέλιξή τους.

Σύνδεσμοι:

Κανονισμός ΜΠΣ      Τροποποίηση 2021 του Κανονισμού ΜΠΣ

Flyer

Δικαιολογητικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΠΣ 2021-23

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, μόνο ηλεκτρονικά, με τα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf, στην πλατφόρμα https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# (κατά την είσοδο διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Φιλοσοφίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1) Αντίγραφο πτυχίου

2) Πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου

3) Απόφαση περί ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για τους τίτλους της αλλοδαπής)

4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5) Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά στις σπουδές και (εάν υπάρχει) την επιστημονική δραστηριότητα

6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν, πιστοποιούμενες είτε με ένα (1) ανάτυπο ή αντίγραφο της δημοσίευσης είτε με βεβαίωση του εκδοτικού οίκου/διευθυντή περιοδικού/επιμελητή, εάν το βιβλίο/άρθρο είναι υπό δημοσίευση)

7) Αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας (όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ, βλ Τίτλοι Γλωσσομάθειας-Τρόποι Απόδειξης).

8) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

9) Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσική επάρκεια παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος (philosophy@upatras.gr, τηλ: 2610 997817/ 818/ 819, fax: 2610 969364) και είναι άμεσα διαθέσιμα στο σχετικό Παράρτημα του ΑΣΕΠ "Τίτλοι Γλωσσομάθειας-Τρόποι Απόδειξης".

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή κάτοχοι ισοτίμου πτυχίου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι μόνο εφόσον προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων.

Για όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον από τις επόμενες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας δεν πρέπει να είναι κατώτερο του «πολύ καλό» Γ1/C1 όπως αυτό ορίζεται από τον ΑΣΕΠ (Τίτλοι Γλωσσομάθειας-Τρόποι Απόδειξης). Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας στην ελληνική γλώσσα (κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας). Εάν, κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται με εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη της Συνέλευσης  του Τμήματος.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται βάσει γραπτών Εξετάσεων Εισαγωγής και συνεκτίμησης λοιπών ακαδημαϊκών κριτηρίων με μοριοδότηση: α) του βαθμού των γραπτών εξετάσεων, β) του βαθμού του πτυχίου/διπλώματος και γ) εάν υπάρχουν, της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εφ’ όσον αυτή έχει βαθμό ίσο ή ανώτερο του 7,0 ή του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή των επιστημονικών δημοσιεύσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών γίνεται με ευθύνη της Συνέλευσης του Τμήματος.